נגישותנגישות -אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או שר אליהם שימוש במתקנים והשתתפות בתכניות וב המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד. 

יעוד:

הובלת שינוי תפיסתי ומערכתי ברשות המקומית ובקהילה ביחס לנגישות של אנשים עם מוגבלות במרחב הציבורי ובכל הפעולות והשירותים שהרשות המקומית אחראית להם, כאמצעי מרכזי בדרך להשתלבותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. ריכוז ניהול וניתוב מידע אודות נגישות לראש הרשות המקומית מנהליה ועובדיה ולאנשים עם מוגבלות ברשות.

תחומי אחריות:

 1. מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק.
 2. ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב המידע לציבור אודות נגישותו של השירות הציבורי/עירוני או המקום שבו הוא ניתן.
 3. קידום המודעות ברשות המקומית בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
 4. סיוע לראש הרשות במכלול עבודת הרשות המקומית בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום.
 5. סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים העוסקים בנגישות.
 6. מעקב אחר פניות ציבור בתחום הנגישות.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרות מתחומי האחריות:

 • מתן יעוץ והדרכה לרשות המקומית לגבי חובותיה בביצוע התאמות נגישות ע"פ החוק
 • מתן מידע בדבר חובותיו של השירות הציבורי בנושא נגישות, בהתאם להוראות הדין הקיים, לרבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מכוחו.
 • קידום פעולות לשיפור הנגשה בעבודה של יחידות הרשות.
 • מסירת מידע בנושא נגישות ליזמים ולגופים רשותיים שונים.
 • כתיבת דוחות מעקב אודות הנעשה לקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בקרב גופי הרשות.
 • איתור ומיפוי חסמים פוטנציאלים לנגישות ברשות באמצעות סקרים ופעולות נוספות.
 • ריכוז וניהול מערכות מידע וניתוב מידע לציבור

אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן : 

 • מסירת מידע לתושבי הרשות המקומית אודות נגישות המרחב הציבורי על כל מרכיביו לאנשים עם מוגבלות.
 • עידוד הדברות ישירה בין אנשים עם מוגבלות לבין גופי הרשות.
 • מתן מידע אודות השימוש בהתקנים מיוחדים להנגשה.
 • בקרת איכות נגישות מוקד פניות הציבור (באמצעות מענה אנושי, טלפוניה,אינטרנט,פגישה פנים אל פנים, וביקורי בית במידה ומתבצעים)
 • תפעול מסד נתונים אודות נגישות פתוח לשימושו של כלל הציבור

קידום המודעות ברשות לנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות

 • ייזום פעולות להעלאת המודעות בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
 • פרסום חומרים להגברת השיח ושיפור הנגישות לאנשים עם מוגבלות.
 • תיאום ימי עיון קורסים והדרכות לעובדים ברשות המקומית בשיתוף האגפים הרלוונטים ברשות בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות.
 • הפצת פרסומים של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לכל בעלי העניין ברשות.
 • התעדכנות והפצת חוקים ותקנות הקשורים בנושא הנגישות לכל בעלי העניין ברשות.
 • התעדכנות בספרות מקצועית ובפתרונות חדשים להסדרת נגישות והפצתם בהתאם.

נגישותסיוע לראש הרשות במכלול עבודת הרשות בתכנון ובביצוע תכניות אב ותוכניות עבודה בתחום הנגישות, וביצוע מעקב על התקדמות ביישום:

 • ייזום פעילות בתיאום עם ראש הרשות והמנכ"ל, להתוויית מדיניות לקידום נגישות לאנשים עם מוגבלויות ברשות, הקצאת משאבים לנושא ויישום המדיניות.
 • הובלת תהליך מיפוי של הנכסים והשטחים ברשות החייבים בהנגשה, סקירת נגישות, תמחור עלויות. הובלת תהליך מיפוי של נגישות השירות והמידע לאנשים עם מוגבלויות ברשות.
 • בניית פורום לקביעת תכניות אסטרטגיות לנגישות, הובלת תהליך גיבוש התוכניות האסטרטגיות באמצעות הפורום עד לגמר התוכניות.-
 • ליווי הטמעת התוכנית האסטרטגית בתוכניות העבודה השנתיות של כל יחידות הרשות הרלוונטיות הגדרת מנגנונים לתאום בין תחומי ובין יחידתי בקידום הנגישות ברשות.
 • מעקב שוטף ובקרה רבעונית על התקדמות תכניות העבודה לנגישות.
 • סיוע לראש הרשות בריכוז עבודת המטה השוטפת בכל היבטי הנגישות, בנייה וריכוז פורומים העוסקים בנגישות
 • סיוע ביצירה של פורומים מובילים לתחום הנגישות ברשות המקומית וריכוז עבודת הפורומים התרעה בפני המנכל על בעיות בהתקדמות.
 • שיתוף וייצוג של אנשים עם מוגבלות בנושאים הנוגעים לקידום הנגישות. נטילת חלקבישיבות הרשות העוסקות בנגישות

נגישותמעקב על פניות ציבור בתחום הנגישות

 • מעקב אחר טיפול בפניות מוקד/ תלונות של אנשים עם מוגבלות
 • הפקת דוחות תקופתיים על איכות הטיפול בפניות של אנשים עם מוגבלות

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה מול גורמים רבים בתוך הרשות ומחוצה לה.
 • קריאת חקיקה ואשרורה.
 • עבודה מול מגוון צרכים.

קישורים חשובים

מרכז המידע לנגישות

חוברת מידע- הנגשת עסק קטן