מנכ"ל המועצה אחראי על המנהל הכללי במועצה, כח האדם, משאבי אינוש, מנהל תקין, חופש המידע, מערך השירותים המוניציפאליים, הקמה ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה, גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמנהל התקין, בקרה על כל המחלקות וכח האדם וכן על עבודת המטה ותחומים חוצי ארגון.

מנכ"ל המועצה אחראי על התחום האסטרטגי שהינו הציר המרכזי לתכנון ויישום התוכנית האסטרטגית, למימוש חזון המועצה והמטרות שהוגדרו על ידי מליאת המועצה לשנים הבאות. בנוסף מלווה מנכ"ל המועצה את תהליך הצמיחה הדמוגרפית בכל יישובי המועצה, ומנהל את צוותי הניהול המלווים את פיתוח המגרשים ביישוב בשיתוף עם מהנדס המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים.

מנכ"ל המועצה אחראי גם על תחום המידע שמהווה את ערוץ הקשר השוטף מהמועצה אל הישוב והתושב ומהם אליה.

פרסום המידע והנגשתו לתושב מהווה את התשתית והבסיס לתקשורת בריאה בתוך קהילת המועצה ומתוך המועצה החוצה.

 

תחומי אחריות האגף:

 • ניהול מערך השירותים המוניציפאליים שמפעילה המועצה.
 • ניהול משאבי האנוש של המועצה ואחריות לרווחת העובדים ולקידומם.
 • תחום המידע, ניהול מערך מידע מועצתי, אתר אינטרנט, אחריות על חוק חופש.
 • המידע ויישומו עפ"י חוק חופש המידע, עדכון ותפעול מערכות המידע במועצה, הנגשת המידע לתושב על המועצה ופעולותיה.
 • ניהול מערך המידע בשעת חירום.
 • תכנון אסטרטגי רב שנתי למימוש מדיניות המועצה.
 • תכנון וניהול פעילותה השוטפת של המועצה ועבודת מטה בתחומים חוצי ארגון.
 • הפעלת מוקד 106.
 • תחבורה ביקורת ובקרה על הסעות של התלמידים.
 • ניהול התקשורת עם הנהגות (מכובדי) היישוב והוועדים.
 • ניהול תחום הצמיחה הדמוגרפית, ליווי ובקרה על פיתוח ההרחבות ביישוב.