הודעה על הארכת המועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 01/20 לעריכת סקר נכסים מבוסס  GIS במ.מ. ביר אל מכסור

 

מועצה מקומית ביר אלמכסור פרסמה מכרז פומבי מס' 01/20 לעריכת סקר נכסים מבוסס  GIS.

 

מועצה מקומית ביר אלמכסור מודיעה בזאת על הארכת המועד להגשת הצעות עד ליום 24.2.2020 שעה 14:00 בצהריים.

 

פתיחת המעטפות תתקיים ביום 24.2.2020 בשעה 14:00 בנוכחות המציעים במשרדי המועצה.

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח למר רמזי עואד (מהנדס המועצה)  עד ולא יאוחר מיום 14.2.2020   בדואר אלקטרוני ramzi@mksor.org.il  

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ותשובות לשאלות הבהרה, ללא תשלום וקודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה המקומית.

 

המועצה המקומית תתייחס לשאלות ההבהרה שנשלחו וישלחו עד ליום 18.2.2020

המתעניינים במכרז מתבקשים לעקוב באתר האינטרנט של המזמינה אחר ההודעות, ואחר מסמכי ההבהרות שעשויים להתפרסם בקשר למכרז.

 

פרסום זה הנו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז )לרבות תנאי הסף ( הם אלו המופיעים במסמכי המכרז).

 

בברכה,

ח'אלד חוג'יראת

ראש מועצה מקומית ביר אל-מכסור